Persondatapolitik 

  1. GENERELT

1.1 Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvordan cordyfresh.com behandler dine personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside cordyfresh.com 

1.2 cordyfresh.com er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til cordyfresh.com skal ske via kontaktoplysninger angivet under pkt. 7. 

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Oplysninger, vi indsamler om dig, når du besøger hjemmesiden 

2.1.1 Formål: Når du besøger cordyfresh.com indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at varetage driften og forbedre cordyfresh.coms hjemmeside. 

2.1.2 Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger er 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at cordyfresh.com kan forfølge en legitim interesse, og det er vurderet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor (interesseafvejning). 

  1. HVOR DINE OPLYSNINGER STAMMER FRA

3.1 Vi vil i de fleste tilfælde indsamle oplysningerne direkte fra dig. Vi vil dog også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder vores it-leverandører. 

  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

4.1 Oplysninger kan videregives til vores it-leverandører, der yder teknisk support og forbedrer hjemmesiden. 

4.2 Oplysninger kan endvidere overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vegne af cordyfresh.com og dermed agerer som vores databehandler. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28, og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.  

  1. DINE RETTIGHEDER

5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.  

5.2 Indsigtsretten  

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.  

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til dear@cordyfresh.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. 

5.3 Retten til berigtigelse   

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.  

5.4 Retten til sletning  

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.  

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.   

5.6 Retten til dataportabilitet  

5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

5.7 Retten til indsigelse  

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring. 

5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse. 

5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke  

5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på dear@cordyfresh.com 

5.9 Retten til at klage  

5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over cordyfresh.coms behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 

  1. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. 

  1. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 cordyfresh.com er dataansvarlig for de persondata, som indsamles om dig. 

7.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 5, kan du kontakte: 

Cordyfresh ApS 

Att: Institut for X 

Skovgaardsgade 3-5 

8000 Aarhus C 

T: +45 22 66 95 86 

Mail: dear@cordyfresh.com 

  1. ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i nærværende persondatapolitik, vil du blive orienteret om det.